Ενημερωτική συνάντηση

posted 20 Apr 2018, 11:12 by Nondas Pitticas
Την επόμενη Παρασκευή 27 Απριλίου, θά λάβη χώρα ενημερωτική συνάντηση στις 7:00μμ όπου θά συζητηθή η οικονομική κατάσταση τής Κοινότητάς μας και οί επιπτώσεις της στην αντιμετώπιση τών συνεχώς αυξανομένων εξόδων.
Comments